Teachers

img
Zhang Xin Bin

Zhang Xin Bin Beijing (Tong Bei, Qi Gong, Meditation)

Master Zhang was born in Beijing in the year 1954. In ...

Sun Ruxian

Sun Ruxian Beijing (Bagua, Taiji, Hsing Yi, Liu He Tang Lang)

Master Sun Ruxian has dedicated his life to the pursuit ...

Li JianLong

Li JianLong Fuzhou (Taiji, Liu He Men, Six Harmony Kung Fu)

Master Li Jian Long is a former member and coach of the ...

Yu ShaoYi

Yu ShaoYi Beijing (Shuai Jiao, Hsing Yi, Tong Bei, San Da)

Master Yu Shaoyi, one highest ranking masters of ...